Få et altaneftersyn udført af uvildig ingeniør

Af Susanne

Har du en gammel altan, som du er bekymret for har en begrænset levetid? Og vil du gerne have en afklaring på, hvor mange år den har igen? Danmarks største leverandør af altaner, Altan.dk, har indgået samarbejde med ingeniørvirksomheden NIRAS, som bl.a. er eksperter i bygherrerådgivning og byggeri generelt. De vil, som den uvildige ekspert, udføre selve eftersynet og efterfølgende komme med en handlingsplan.

Som Danmarks største altanvirksomhed har Altan.dk opsat mange tusinde altaner. De kender til den absolutte nødvendighed af opmærksomhed på bygningers bæreevne, materialers levetid og i det hele taget den eksisterende altans beskaffenhed. Som reglerne er lige nu, er det op til ejeren selv, at sikre, at altanerne er i forsvarlig stand. Men ifølge Jørgen Nielsen, som er Professor på Build på Aalborg Universitet og ekspert i bærende konstruktioner, viser erfaringer, at det ikke altid bliver efterlevet. Jørgen Nielsen opfordrer derfor ejere af bygninger, som er opført fra slutningen af 1800-tallet til 1950’erne, til at få foretaget et altaneftersyn af en professionel. Denne opfordring bakker Altan.dk op, da altaner fra den tid ofte vil have passeret deres forventede levetid. Samtidig kan det være svært for lægfolk at inspicere eventuelle skader, fordi de ofte vil optræde inde i murværket i de indstøbte jernprofiler.

Altan.dk betaler tilstandsrapporten
Med det nyligt indgåede samarbejde med NIRAS har Altan.dk mulighed for at formidle kontakten til et af Danmarks absolut største ingeniørfirmaer. NIRAS vil, som den uvildige ekspert, udføre selve eftersynet af altanen og efterfølgende komme med en handlingsplan. Bliver deres konklusion, at altanerne bør skiftes til nye, eller at de eksisterende skal renoveres, står det beboeren/foreningen frit for at vælge, hvem der skal udføre arbejdet. 

”Vi vil selvfølgelig gerne stå for udskiftningen eller renoveringen af de eksisterende altaner og skulle man vælge os, betaler vi for den rapport, som man har fået udarbejdet af NIRAS. Vælger man at få det gjort andetsteds, må man selv betale for ingeniørrapporten,” siger Ulrik Knudsen, salgschef i Altan.dk og tilføjer: ”For os er det vigtigt, at man gør det, man er god til. Vi er rigtig gode til alt omkring altaner – ansøgningsprocessen, designet og selvfølgelig hele konstruktions- og monteringsfasen. Vi er en altanvirk-somhed og ikke en ingeniørvirksomhed. Derfor skal vi ikke regne på folks gamle altanernes levetid. Det er ikke troværdigt at gøre med den ene hånd, for så efterfølgende sælge nye altaner med den anden,” siger han. 

Det er derfor, Altan.dk har indgået samarbejdet med lige præcis NIRAS, som er internationalt anerkendte og eksperter på området. Det er altanejernes garanti for, at alt bliver gennemført så korrekt og professionelt som overhovedet muligt. 

Tidligere tiders uhensigtsmæssige konstruktioner
En del af årsagen til, at det er en god ide at få tjekket sin altan er, ifølge Teknologisk Institut, dels tidligere tiders uhensigtsmæssige konstruktionstyper, dels at den beton, som blev brugt til 60’ernes og 70’ernes byggeboom, nærmer sig eller har overskredet datidens projekterede levetid for beton – den er typisk kun 50 år. Teknologisk Institut understreger dog, at den reelle levetid for beton i høj grad afhænger af miljømæssige påvirkninger og løbende vedligehold. 

Teknologisk Institut er bl.a. derfor ved at konstruere en drone, der kan undersøge altanernes tilstand. Dronen skal indsamle og registrere data, som efterfølgende analyseres bl.a. ved hjælp af kunstig intelligens. Forhåbningen er, at flere bygningsejere vil få lettere adgang til at få foretaget regelmæssige sikkerhedsinspektioner af deres altaner.

Hvis man i dag bor i en ejendom med ældre altaner, bør man altså løbende tjekke altanerne og eventuelt overveje, om man skal få en professionel til at udføre eftersynet. Langt de fleste altaner vil være komplet ufarlige at benytte, men man bør alligevel være opmærksom, hvis de er 40-50 år eller ældre.

Se mere på Altan.dk/altanudskiftning


www.altan.dk · Gl. Kongevej 17-19 · 1610 Kbh V
Næstvedvej 60 · 4180 Sorø · tlf. 70 70 20 18 

Related Articles