Ældre altaner i beton kan være farlige

Af Susanne

Undersøgelser fra Teknologisk Institut viser, at der findes mellem 50.000 og 100.000 betonaltaner herhjemme, som er 50 år eller ældre. De har derfor overskredet deres forventede levetid og kan potentiel være usikre. Nu er Altan.dk, Danmarks største altanfirma og NIRAS, ingeniørfirma med ekspertise i beton, gået sammen om at udføre altaneftersyn så danske altanejere kan nyde deres altan med ro i maven.

Fra 1890’erne og op til ca. 1950’erne lavede man ofte altaner med udliggerjern i betonen. Fra betonbunden går der to indstøbte jernprofiler ind i etagedækket. Disse altaner er igennem tiden opført i flere forskellige varianter, hvad angår type og dimensioner af jernprofiler og deres indstøbning i betonpladen. Det er der principielt ikke noget forkert eller farligt i, men konstruktionen er kun projekteret til at kunne holde i ca. 50 år. Der kan ske en nedbrydning af jernet, og problemet er, at det ofte finder sted i overgangen fra betonbunden og ind i ejendommen. Derfor er nedbrydningen ikke altid synlig udefra.

I magasinet Bedre Boliger (nr. 4), som udgives af Grundejernes Investeringsfond, bliver der sat fokus på problemet, med de mange gamle altaner. I magasinet siger Jørgen Nielsen, som er Professor på Build på Aalborg Universitet og ekspert i bærende konstruktioner, at: ”… ejerne af bygninger med altaner, båret af udliggerjern, bør få vurderet deres altaner af en byggetekniker, hvis dette ikke er sket inden for de seneste 30 år. Indtil da bør de spærres af.”

Øget opmærksomhed på den skulte nedbrydning
Der er heldigvis begyndt at komme en masse opmærksomhed på problemerne med den skjulte nedbrydning både inden for det faglige og politiske område. Teknologisk Institut gennemfører lige nu et projekt støttet af Grundejernes Investeringsfond, hvor Teknologisk Institut undersøger, hvor mange altaner, der snarest bør udskiftes eller renoveres. Teknologisk Institut er derfor ved at undersøge, om man kan afklare problemerne ved hjælp af en såkaldt kaskademodel i stedet for en løsning, hvor alle altaner undersøges. Man estimerer nemlig, at det drejer sig om mellem 50.000 og 100.000 betonaltaner, som er fra den periode, og det er en kæmpeopgave at undersøge samtlige altaner. Kaskademodellen, ift. til den aktuelle problem-stilling, går kort fortalt ud på, at hvis man undersøger en ejendoms altaner, undersøger man x procent altaner af det samlede antal. Når man er færdige med dem, kan man konstatere, hvor mange af de undersøgte altaner, der er problemer med. Ud fra det antal kan man estimere, hvor mange flere altaner, man videre bør undersøge. Hermed kan man få et billede af, hvor stort problemet er, uden at man behøver at kontrollere alle altaner med potentielle problemer.

Få ro i maven med et professionelt og uvildigt altaneftersyn
”Vi vil i den forbindelse opfordre folk med ældre altaner til, at de – selvom altanen ser fin ud – undersøger, hvor gammel den er, hvordan den er konstrueret, samt om den nogensinde er blevet undersøgt. Og hvis man vurderer, at ens altan kan være omfattet af nogle af udfordringerne, bør man få foretaget et altaneftersyn. Et sådan kan vi tilbyde, takket være vores samarbejde med NIRAS, som er et af Danmarks største ingeniørvirksom-heder. NIRAS vil, som den uvildige ekspert, udføre selve eftersynet af altanen og efterfølgende komme med en handlingsplan. Bliver deres konklusionen, at altanerne bør skiftes til nye, eller at de eksisterende skal renoveres, står det beboeren/foreningen frit for at vælge, hvem der skal udføre arbejdet. Vi kan naturligvis løse opgaven, og skulle vi blive valgt til opgaven, betaler vi for udgifterne til tilstandsrapporten,” siger Ulrik Knudsen, der er marketingchef i Altan.dk

Forsikring dækker ikke
Èn ting er, at de gamle altaner kan være farlige for omgivelserne, en anden ting er, at de kan give økonomiske udfordringer, hvis noget går galt. Der er nemlig stor risiko for, at forsikringen ikke dækker, hvis gamle betonaltaner falder ned – heller ikke selvom altanen er nævnt i forsikringen. Det skyldes, at forsikringsselskaberne ikke ønsker at dække skader, som opstår på grund af forsømmelser og manglende vedligeholdelse – og så er det ubetydeligt, at skaden ikke er synlig. Så det kan have alvorlige økonomiske konsekvenser, hvis man ikke foretager et eftersyn af altanen.


www.altan.dk · Gl. Kongevej 17-19 · 1610 Kbh V · Næstvedvej 60 · 4180 Sorø · tlf. 70 70 20 18

Related Articles